Kiskunlacháza

Önkormányzat, Hivatal

Elektronikus ügyintézés

Intézmény, szervezet

Kultúra, szórakozás

DobóÓvoda-felújít
Ma: 3
E hónapban: 233
Összesen: 392069


Villamos energia versenypiaci beszerzése Nyomtatás E-mail
2011. September 26.
Kiskunlacháza közigazgatási területén levő 31 fogyasztási helynek és közvilágítási fogyasztási helyeknek a magyar átviteli hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, teljes ellátásalapú, menetrendadás nélküli szabványos minőségű villamos energia versenypiaci beszerzése tárgyú vásárlási szerződés”

7. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata (2340, Kiskunlacháza, Kossuth tér 1.)

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Közbeszerzés tárgya:

Teljes ellátás alapú menetrendadás nélküli villamos energia vásárlási szerződés Kiskunlacháza fogyasztási helyeinek villamos energia beszerzése tárgyában.

1. rész Kiskunlacháza közigazgatási területén levő 31 fogyasztási helynek a magyar átviteli hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, teljes ellátásalapú, menetrendadás nélküli szabványos minőségű villamos energia versenypiaci beszerzése tárgyú vásárlási szerződés

2. rész: Kiskunlacháza közigazgatási területén levő közvilágítási fogyasztási helyek a magyar átviteli hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, teljes ellátásalapú, menetrendadás nélküli szabványos minőségű villamos energia versenypiaci beszerzése tárgyú vásárlási szerződés

 

Közbeszerzés mennyisége:

1. rész

Kiskunlacháza területén a magyar átviteli hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, teljes ellátásalapú, menetrendadás nélküli az MSZ EN 50160 és az MSZ 1:2002 szabványok előírásainak megfelelő minőségű villamos energia versenypiaci beszerzése 31 fogyasztási helyre alulfogyasztási valamint túlfogyasztási toleranciasáv nélkül.

14 hónapra várható összmennyiség: 537 552 kWh

Ajánlatkérő a Kbt. 50.§ (2) bek. hivatkozva + 10 % eltérés lehetőségét fenntartja a 14 hónapra várható összmennyiségtől.

 

2. rész: A magyar átviteli hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, teljes ellátásalapú, menetrendadás nélküli az MSZ EN 50160 és az MSZ 1:2002 szabványok előírásainak megfelelő minőségű villamos energia versenypiaci beszerzése Kiskunlacháza közvilágítási fogyasztási helyeire alulfogyasztási valamint túlfogyasztási toleranciasáv nélkül.

 

14 hónapra várható összmennyiség: 443414,08 kWh

Ajánlatkérő a Kbt. 50.§ (2) bek. hivatkozva + 10 % eltérés lehetőségét fenntartja a 14 hónapra várható összmennyiségtől.

 

3. A választott eljárás fajtája: Harmadik rész, IV fejezet szerinti egyszerű közbeszerzési eljárás

 

4. a) Eredményes volt-e az eljárás:

1.      rész: igen

2.      rész: igen

 

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá a Kbt. 92. §-ának c) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a Kbt. 96. §-ának (1) bekezdése szerinti indokolás:-

c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: -

5. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetőség esetén részenként):

1.rész: 4 (négy)

2.rész: 4 (négy)

6. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont - az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai - szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlattételi lehetőség esetén részenként):

1.      rész:

 

Ajánlattevő neve: E.ON Energiaszolgáltató Kft.

Ajánlattevő címe: 1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8.

14 hónapra összesített nettó ajánlati ár: 10 852 304,-Ft (nettó)

 

Ajánlattevő neve: MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt.

Ajánlattevőcíme: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.

14 hónapra összesített nettó ajánlati ár: 10 137 629,-Ft (nettó)

 

Ajánlattevő neve: Magyar Áramszolgáltató Kft.

Ajánlattevő címe: 1132 Budapest, Váci út 72-74.

14 hónapra összesített nettó ajánlati ár: 10 165 108,-Ft (nettó)

 

2. rész:

 

Ajánlattevő neve: E.ON Energiaszolgáltató Kft.

Ajánlattevő címe: 1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8.

14 hónapra összesített nettó ajánlati ár: 6 859 615,-Ft (nettó)

 

Ajánlattevő neve: MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt.

Ajánlattevőcíme: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.

14 hónapra összesített nettó ajánlati ár: 6 784 235,-Ft (nettó)

 

Ajánlattevő neve: Magyar Áramszolgáltató Kft.

Ajánlattevő címe: 1132 Budapest, Váci út 72-74.

14 hónapra összesített nettó ajánlati ár: 7 267 557,-Ft (nettó)

 

 

 

 

 

 

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség esetén részenként):-

 

 

 

 Az ajánlattevő neve:

 Az ajánlattevő neve:

 Az ajánlattevő neve:

 Az elbírálás részszempontjai
(adott esetben alszempontjai is)

 A részszempontok súlyszámai
(adott esetben az alszempontok súlyszámai is)

Értékelési pontszám

 Értékelési pontszám és súlyszám
szorzata

Értékelési pontszám

 Értékelési pontszám és

súlyszám

szorzata

  Értékelési pontszám

 Értékelési pontszám és

súlyszám

szorzata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:

 

 

 

 

 

 

 

 Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén a ponthatár megadása:-

d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:-

7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve: ALTEO Energiaszállító Nyilvánosan Működő Rt.

Ajánlattevő címe: (1055 Budapest, Honvéd u. 20/A.)

Érvénytelenség indoka:

1. Ajánlatkérő az ajánlati felhívás III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság körében előírta, hogy alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattevő saját maga, vagy adott esetben a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval, Kbt. 69. § (8) bekezdése szerinti alvállalkozóval, erőforrás-szervezettel együttesen, ha:

„1. nem rendelkezik az 1. rész vonatkozásában az ajánlattételi határidőt megelőző három évben legalább egy db, legalább egy évig folyamatosan teljesített, minimum 500 000 kWh mennyiségű villamos energia szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített a Kbt. 68. § (1) bek. szerint igazolt referenciával.

2. nem rendelkezik a 2. rész vonatkozásában az ajánlattételi határidőt megelőző három évben legalább egy db, legalább egy évig folyamatosan teljesített, minimum 300 kWh mennyiségű villamos energia szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített a Kbt. 68. § (1) bek. szerint igazolt referenciával.

Ajánlattevő fenti követelménynek egy vagy több referenciával is megfelelhet. Amennyiben ajánlattevő több(valamennyi) részre tesz ajánlatot, ugyanazon referencia bemutatható több (valamennyi) részajánlat esetében is.”

A hivatkozott alkalmassági követelmény igazolása céljából csatolni kell az ajánlattételi határidőt megelőző három év legjelentősebb jelen közbeszerzés tárgyának megfelelő (villamos energia szállítás), szerződésszerűen teljesített villamos energia szállításainak ismertetését az alkalmasság minimum követelményeinek megfelelően részletezett tartalommal

A referenciaigazolásnak minimálisan a következőket kell tartalmaznia:

- a szerződést kötő felek megnevezését,

- a szállított villamos energia mennyiségét (kWh)

- az ellenszolgáltatás összegét, vagy a korábbi szállítás mennyiségére utaló más adatot

- a szerződés teljesítésének idejét,

- az igazolás kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés folyamatosan és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A referenciákat a Kbt. 67. § (1) bek. a) pontja alapján az alkalmassági minimum-követelménynek megfelelően részletezett tartalommal a Kbt. 68. § (1) bek. szerinti igazolás eredeti vagy egyszerű másolati példányának csatolásával kell igazolni;A referencia körében az alkalmasság igazolására szolgáló adatokat úgy kell megjeleníteni, hogy abból az igazolni kívánt alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.

Az ajánlat 13. és 14 oldalán csatolt igazolások nem tartalmazzák az igazolás kiállítójának a nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés a szerződésnek megfelelően történt-e, valamint az igazolás kiállítója által nem került aláírásra.

Ajánlatkérő felhívta az Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében a Kbt. 68. § (1) bekezdésének megfelelően olyan, az igazolás kiállítója által aláírt referenciaigazolásokat csatoljon eredeti vagy egyszerű másolati példányban, amely tartalmazzák, hogy a teljesítés a szerződésnek megfelelően történt e, a szerződést kötő felek megnevezésén, a szállított villamos energia mennyiségének (kWh); az ellenszolgáltatás összegének, vagy a korábbi szállítás mennyiségére utaló más adatnak, a szerződés teljesítési idejének a megjelölésén túl.

Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltakat nem teljesítette, így Ajánlatkérő a Kbt. 83. § (7) bekezdése alapján az eredeti ajánlati példányt vette figyelembe az elbírálás során.

A fentiekben részletesen kifejtettek miatt az ALTEO Energiaszállító Nyilvánosan Működő Rt. ajánlata az 1. rész (Kiskunlacháza közigazgatási területén levő 31 fogyasztási helynek a magyar átviteli hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, teljes ellátásalapú, menetrendadás nélküli szabványos minőségű villamos energia versenypiaci beszerzése) a 2. rész (Kiskunlacháza közigazgatási területén levő közvilágítási fogyasztási helyek a magyar átviteli hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, teljes ellátásalapú, menetrendadás nélküli szabványos minőségű villamos energia versenypiaci beszerzése) vonatkozásában érvénytelen a Kbt. 88. § (1) bekezdés e) pontja értelmében, mivel az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladóan igénybe vett alvállalkozója nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, tekintettel arra, hogy az ALTEO Energiaszállító Nyilvánosan Működő Rt. nem igazolta ajánlatában az ajánlati felhívás III.2.3 MŰSZAKI, ILLETVE SZAKMAI ALKALMASSÁG 1. alpontjában, 2. alpontjában előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelő referenciákat egyik rész vonatkozásában sem.

 

2. Ajánlatkérő az ajánlati felhívás V.7) Egyéb információk első francia bekezdésében előírta, hogy az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdése, 71. § (1) bekezdése és a Kbt. 63. § (3) bekezdése szerint részenként.

 

Ajánlattevő nem nyilatkozott a Kbt. 63. § (3) bekezdése szerint, ezért Ajánlatkérő hiánypótlásra hívta fel az Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében a Kbt. 63. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatukat részenként nyújtsa be.

Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltakat nem teljesítette, így Ajánlatkérő a Kbt. 83. § (7) bekezdése alapján az eredeti ajánlati példányt vette figyelembe az elbírálás során.

A fentiekben részletesen kifejtett hiányosság miatt az ALTEO Energiaszállító Nyilvánosan Működő Rt. ajánlata az az 1. rész (Kiskunlacháza közigazgatási területén levő 31 fogyasztási helynek a magyar átviteli hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, teljes ellátásalapú, menetrendadás nélküli szabványos minőségű villamos energia versenypiaci beszerzése) a 2. rész (Kiskunlacháza közigazgatási területén levő közvilágítási fogyasztási helyek a magyar átviteli hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, teljes ellátásalapú, menetrendadás nélküli szabványos minőségű villamos energia versenypiaci beszerzése)vonatkozásában érvénytelen a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja értelmében, mivel az ajánlat egyik rész vonatkozásában sem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban maghatározott feltételeknek.

8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

1. rész:

Ajánlattevő neve: MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt.

Ajánlattevőcíme: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.

14 hónapra összesített nettó ajánlati ár: 10 137 629,-Ft (nettó)

Indokolás: Az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. ajánlattevő érvényes ajánlata tartalmazza az legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot.

2. rész:

Ajánlattevő neve: MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt.

Ajánlattevőcíme: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.

14 hónapra összesített nettó ajánlati ár: 6 784 235,-Ft (nettó)

Indokolás: Az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. ajánlattevő érvényes ajánlata tartalmazza az legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot.

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:-

9. * A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó/k neve és címe, továbbá a közbeszerzésnek az a része, amelyben az alvállalkozó/k közreműködik/közreműködnek:-

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:-

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:-

10. * A közbeszerzésnek az a része, amelyre az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben szerződést köthet:-

a)      A nyertes ajánlattevő ajánlatában:-

  b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:-

11.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:-

12. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (3) bekezdés] kezdőnapja:

2011. szeptember 13.

b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (3) bekezdés] utolsó napja:

2011. szeptember 22.

13. * Egyéb információk: Szerződéskötés napja: 2011. szeptember 23. 9.00 óra

14. * Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja:-

15. Hivatkozás az eljárást megindító hirdetményre, illetőleg felhívásra és közzétételének/megküldésének napja: Az adott eljárásra vonatkozó hirdetmény (ajánlattételi felhívás) 2011. július 29-én a Közbeszerzési Értesítő 87. számában 18800/2011 hivatkozási szám alatt került közzétételre.

16. Az eredményhirdetés, illetőleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésének időpontja: 2011. szeptember 13.

17. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2011. szeptember 12.

18.* Az összegezés javításának indoka:-

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.

A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta