Kiskunlacháza

Önkormányzat, Hivatal

Elektronikus ügyintézés

Intézmény, szervezet

Kultúra, szórakozás

DobóÓvoda-felújít
Ma: 0
E hónapban: 164
Összesen: 391353


Pályázati felhívás - Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói állás Nyomtatás E-mail
2019. December 09.
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülte a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvényben és az annak végrehajtásáról rendelkező 150/1992.(XI. 20.)
Kormányrendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltak alapján pályázatot hirdet a
fenntartói jogkörébe tartozórányítói jogkörébe tartozó
Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár (2340 Kiskunlacháza Kinizsi út.1.)
magasabb vezetői (igazgatói) beosztásának betöltésére.


A foglalkoztatás jogviszonya és időtartama

A vezetői megbízás feltétele a munkáltatóval a Kormányrendelet 1. számú melléklete szerinti
közművelődési szakmai („közművelődési szakember”) munkakör betöltésére szóló közalkalmazotti
jogviszony fenntartása, illetve létesítése.
A vezetői megbízás 2025. február 28. napig terjedő határozott időtartamra szól. Az igazgató
munkába lépésének kezdő napja: 2020. március 1.


A Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatójának az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.
törvény 10. §-ában előírtakon túli kiemelt feladatai

· az Önkormányzat illetékes bizottsága által jóváhagyott éves munkaterv szerint a település és a
  kulturális életét gazdagító rendezvények, rendezvénysorozatok, művészeti bemutatók és kiállítások,
  nemzeti és helyi ünnepekhez kötődő programok, szabadidős és tömegsport programok szervezése,
  azok technikai hátterének biztosítása;
· a település kulturális hagyományait őrző nagyrendezvények szervezése;
· az intézményi programok, fesztiválok időpontjainak egyeztetése a polgármesterrel;
· valamennyi rendezvény során törekvés a kulturális turisztikai lehetőségek növelésére,
· az intézmény marketing-tevékenysége által a település ismertségének és
  elismertségének további növelése, ennek érdekében a kiadványok arculatának
  összehangolása az Önkormányzattal;
· az intézményi adottságok kihasználásával az amatőr művészeti mozgalom és a helyi állandó
  művelődési közösségek segítése;
· együttműködés az Önkormányzattal, kulturális és köznevelési intézményekkel, civil
  szervezetekkel, valamint a Képviselő-testület Művelődési, Oktatási és Egészségügyi
  Bizottságával;
· életmód-orientáló, ismeretterjesztő, valamint a szociálisan, kulturálisan hátrányos helyzetben élők
  részére közösségi programok szervezése;
· nyugdíjas találkozók és családi események, karitatív szervezetek munkájának, hitéleti
  rendezvények megvalósításának segítése;
· a mindennapok kultúrájához kötődő (egészségügyi, életviteli, magatartási, szakképzési, stb.)
  értékek közvetítése;
· az intézmény és a lakosság kapcsolatainak ápolása, a látogatottság növelése, új közművelődési
  tartalmak feltárása, azok meghonosítása;
· a kulturális és közösségi közszolgáltatások színvonalának megőrzése, növelése;
· törekvés a működési bevételek, valamint a fenntartói forrásokat kiegészítő pályázati és szponzori
  támogatások elnyerésére;
· a finanszírozási források mértékét figyelembe vevő intézményi gazdálkodás és
  létszámgazdálkodás.

Pályázati feltételek
1. Büntetlen előélet

2. A Kormányrendelet 6/A. § (1) bekezdésének, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános
    könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. év CXL. törvény 94. § (1) bekezdésének
    megfelelően közművelődési intézményben magasabb vezető beosztás ellátásával olyan közalkalmazott
    bízható meg, aki:
a) rendelkezik
aa) felsőfokú végzettséggel és közművelődési szakképzettséggel, vagy
ab) nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú szakképesítéssel,
b) a felsőfokú közművelődési szakképzettségének vagy az a) pont ab) alpontja szerinti
    szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben,
    közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és
c) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez.

A Kormányrendelet 22. §-a szerint a pályázati felhívás tekintetében:
· felsőfokú közművelődési szakképzettségek: felsőfokú oktatási intézményben szerzett
   népművelő, közművelődési előadó, művelődésszervező, művelődési menedzser, művelődési
   (és felnőttképzési) menedzser, andragógus (művelődésszervező szakirány), kulturális mediátor
   kulturális közösségszervező, ifjúsági közösségszervező, humánfejlesztő, közösségi művelődés
   tanár szakképzettség, valamint az ezzel egyenértékű, az OKJ szerinti, felsőfokú végzettségi
   szintre épülő közművelődési szakember, kulturális menedzser, közművelődési menedzser
   szakképesítés
· szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség: felsőfokú oktatási intézményben felsőfokú
végzettségi szinten szerzett, az intézmény alaptevékenységének megfelelő szakképzettség
·

Az elbírálás során előnyt jelent:
- angol vagy német nyelv államilag elismert vizsgája és az idegen nyelv levelező és tárgyalóképes
   használata,
- irodai szövegszerkesztő programok és multimédiás eszközök használatában, internetes
   kommunikációban, kiadványszerkesztésben való jártasság,
- kulturális nagyrendezvények, fesztiválok szervezésében szerzett elméleti és gyakorlati
   tapasztalat,
- jó kommunikációs készség, szakmai siker és profitorientált menedzser szemlélet.
   A pályázatok elbírálása, az igazgató kinevezése, besorolása és illetményének megállapítása a
   közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a Kormányrendeletben
   előírtaknak megfelelően történik.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- részletes szakmai önéletrajzot és a szakmai gyakorlat igazolását;
- a Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár irányítására, működtetésére, tevékenységének
   szervezésére és menedzselésére vonatkozó konkrét szakmai és vezetői programot, az intézmény
   szervezeti-működési rendjének kialakítására szóló tervezetet;
- a szolgáltatások fejlesztése, a kulturális rendezvények gazdagítása érdekében tervezett cselekvési
  programot;
- a közművelődési és művészeti rendezvények szakmai koncepcióját, tervezetet azok látogatottságának
  növelésére;
- az intézmény gazdálkodásának hatékonyságát növelő elképzeléseket;
- a szakirányú végzettséget, felsőfokú képzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratok másolatait (azok
  eredeti példányait a pályázó a szakmai bizottság ülésén köteles bemutatni);
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy:
            a. a pályázatot az arra jogosult testületek nyilvános, vagy zárt ülésükön tárgyalják;
            b. a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
                szükséges kezeléséhez hozzájárul;
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát.

A pályázati felhívás közzététele
- a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) hivatalos
   honlapján,
- a Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, és
- Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának honlapján (www.kiskunlachaza.hu) történik.

A pályázat benyújtásának határideje:
a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) hivatalos
honlapján történő közzététel napját követő 30. napot követően, 2020. január 31-ig.

A pályázat zárt borítékban „Pályázat a Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói
megbízására” megjelöléssel egy eredeti és egy másolati példányban Kiskunlacháza Nagyközség
polgármesteréhez nyújtható be személyesen, vagy tértivevényes ajánlott postai küldeményként
(postacím: 2340 Kiskunlacháza Kossuth tér 1.).
Postai küldemény esetén a postára adás napja legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napja lehet.
Hiánypótlásnak helye nincs.

A véleményező és döntésre javaslatot tevő szakmai bizottság ülésére az érvényesen pályázók
személyes meghallgatásra meghívót kapnak.

A Képviselő-testület a pályázatokról és a Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatójának
megbízásáról a benyújtási határidő lejártát követő 30. napon belül, de legkésőbb 2020. február 28-ig
dönt
.

A pályázat kiírója fenntartja magának annak jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek
nyilvánítsa és a jogszabályi előírásoknak megfelelően 90 napon belül új pályázatot írjon ki.
A nem nyertes pályázatokat a döntést követően a pályázat kiírója visszajuttatja.

A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatást ad:
dr. Répás József polgármester
06-24/519-840,
Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

>>> A pályázati felhívás megtekinthető és kinyomtatható a kozigallas.gov.hu honlapon